Dagens ord: snok

hyvel   

Relaterade ord och synonymer:

1: falshyvel, fanerhyvel, frishyvel, gradhyvel, grodhyvel, grundhyvel, handhyvel, hyveljärn, hålkälshyvel, kanna, kanthyvel, karnishyvel, lappskava, listhyvel, nothyvel, oxhyvel, putshyvel, rubank, rundvirkeshyvel, simsgroda, simshyvel, skeppshyvel, skrubbhyvel, snickarhyvel, spockskiva, spockskäv, spånhyvel, stöthyvel
2: hyvelmaskin, kutterhyvel, listhyvel, maskinhyvel, panelhyvel, planhyvel, rikt, rikthyvel