Dagens ord: kort

ledning   

Relaterade ord och synonymer:

1: administration, befäl, förvaltning, regemente, regering, regim, styre, styrelse
2: anförande, befäl, kommando
3: auspicier, beskydd, beskärm, egid, skydd
4: anvisning, befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, instruktion, kanon, lag, lagkodex, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
5: dialogregi, filmregi, instruktion, iscensättning, operaregi, regi, regiarbete, scenledning, teaterregi
6: avloppsledning, avloppsrör, avloppsstam, blyrör, dagvattenledning, järnrör, kallvattenledning, kallvattenrör, kopparrör, plaströr, rör, rörledning, slang, stam, varmvattenledning, varmvattenrör, vattenledning, vattenslang
7: elkabel, elledare, elledning, elsladd, fiberkabel, förlängningssladd, kabel, kraftledning, ledare, nätverkskabel, optokabel, signalkabel, signalledning, skarvsladd, sladd, starkströmskabel, starkströmsledning, telefonkabel, telefonledning, telefontråd
8: chefskap, företagsledning, ledarskap, managementdirektion, presidium, styrelse